TERMENI ȘI CONDIȚII

I. Aplicabilitatea termenilor și a condițiilor

Termenii și condițiile (în continuare „Termenii”) prevăzuți în continuare sunt aplicabili relațiilor comerciale dintre Romanian Paper Distribution SRL (în continuare „RPD”) și partenerii săi (în continuare „Clienții/Clientul”), constând în furnizarea de produse (respectiv hartie si cartoane, mostrare, consumabile descrise pe site-ul www.rpd.ro) de către RPD Clienților săi.

Termenii se aplică în măsura în care contractele încheiat între RPD și Clienții săi nu prevăd altfel.

II. Comenzi

Clienții pot efectua comenzi prin email sau telefonic.

Comenzile trebuie să cuprindă cel puțin informații cu privire la tipul produselor, cantitatea și locul livrării acestora.

După primirea comenzilor, RPD va analiza în ce măsură poate livra produsele solicitate de Clienti si va transmite acestora detaliile referitoare la furnizarea produselor, respectiv la termenul de livrare, detaliile privind transportul etc.

III. Prețul produselor

Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ. Listele de prețuri pot suferi modificări, fără a fi necesare notificări sau alte formalități prealabile.

IV. Transportul produselor

Prețul produselor include și costul transportului acestora, efectuat de catre RPD prin mijloace proprii, în cazul în care locul livrării este situat în București sau într-un alt oraș din România în care RPD are deschise puncte de lucru, iar valoarea produselor achiziționate depășește suma de 100 Euro.

Cu toate acestea, RPD își rezervă dreptul de a percepe costuri de transport în cazurile în care produsele au volume, dimensiuni sau greutate ridicată. In asemenea situatii, RPD va informa Clienții în prealabil livrarii.

V. Livrarea produselor

Livrarea produselor se va efectua la locul și în termenul indicat de către RPD odată cu acceptarea comenzii sau, după caz, vor fi convenite ulterior acceptarii comenzii.

În absența indicării unui termen de livrare de către RPD, pentru produsele care se afla pe stoc, se aplică următoarele termene generale de livrare:

Două zile lucrătoare de la data acceptării comenzii, pentru livrările efectuate în aria teritorială a Bucureștiului și a punctelor de lucru ale RPD;

Cinci zile lucrătoare, pentru livrările efectuate în afara Bucureștiului și a punctelor de lucru ale RPD.

In cazul în care produsele nu pot fi livrate în termenul convenit din motive neimputabile RPD, Clienții sunt de acord să acorde o perioadă de grație de 15 zile pentru livrarea produselor.

În cazul în care Clienții solicită livrări în regim de urgență (în afara orelor de program/ peste noapte/ în week-end), RPD își rezervă dreptul de a percepe costuri suplimentare ce vor fi aduse în prealabil la cunoștința Clienților.

Răspunderea RPD în legătură cu livrarea produselor și în general în legătură cu Produsele este, în toate cazurile, limitată la prejudiciul direct și efectiv cauzat. Din punct de vedere valoric, raspunderea RPD este limitata la 3% din valoarea produselor comandate și nelivrate și respectiv maxim 0,01%/zi de întârziere din prețul produsului (care nu pot depăși cumulativ 1% din prețul produselor), în cazul livrării cu întârziere, care se pot calcula după expirarea perioadei de grație mentionata mai sus. Totodată, răspunderea RPD este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt aceste situații definite de lege.

VI. Recepția produselor

Clienții au obligația de a prelua produsele livrate de către RPD și de a semna actele de însoțire a produselor, respectiv aviz, factură etc. În cazul în care s-a convenit ca produsele să fie livrate către o terță persoană, recepția acestora va fi efectuată de către respectiva persoană în numele sau pe seama Clientilor, fiind aplicabile în continuare dispozițiile referitoare la procedura și termenele de sesizare a eventualelor defecte/vicii descrise în prezentul capitol.

Recepția cantiativă și calitativă (pentru defectele sau viciile care pot fi descoperite la livrarea produselor) a produselor se realizează de către Clienti la momentul preluării produselor comandate. În situația în care Clientii nu semnalează omisiuni/defecte/neconformități la momentul prelurării Produselor, acestia nu vor mai putea ridica ulterior obiecții referitoare la cantitatea produselor livrate sau la calitatea acestora (în legătură cu defectele/neconformitățile care puteau fi sesizate la momentul predării produselor).

Clientii au obligația de a verifica calitatea Produselor și de a semnala eventualele defecte/vicii care nu puteau fi sesizate la momentul predării, în termen de 24 de ore pentru produsele constând în cerneală (de orice tip) sau consumabile și în termen de 3 zile calendaristice pentru celelalte produse. Totodată, Clientii au obligația de a transmite RPD, de îndată, toate dovezile care atestă aceste defecte/neconformități în aceleași intervale de timp (inclusiv orice fotografii, filmări etc și, în mod obligatoriu, mostra produsului defect).

În situația în care Clientii nu semnalează niciun defect/neconformitate sau nu transmit documentele doveditoare sau mostra în intervalele de timp menționate mai sus, se consideră că produsele livrate sunt corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

Orice sesizare sau reclamație în legătură cu produsele livrate va trebui să cuprindă următoarele informații: produsul, codul produsului, eticheta palet și cantitatea de produse reclamată. Sesizările/reclamațiile vor fi formulate în scris și vor fi transmise RPD împreună cu toate actele doveditoare și mostra în cauză, conform procedurii prevăzute la cap. VIII, în termenele indicate mai sus.

RPD va răspunde în scris Clienților într-un interval de 3 zile de la transmiterea sesizării/reclamației, a actelor doveditoare și a mostrei produselor reclamate, daca RPD nu va justifica Clientilor necesitatea unui timp suplimentar de raspuns. Clientii acceptă că nu va fi admisă nicio reclamație referitoare la produsele pentru care nu au fost respectate specificațiile tehnice/ fișa tehnică a produselor, condițiile de depozitare, recomandările producătorului sau ale RPD în legătură cu respectivele produse.

Dacă sunt necesare verificări de laborator sau testări ale produselor sau alte verificări, fie de catre producătorul produselor, fie de catre RPD sau alte entități specializate, RPD va răspunde Clientului ulterior primirii răspunsului de la laborator, producător sau terța entitate specializată ori după finalizarea propriilor analize sau verificări.

Clienții au obligația de a depozita separat produsele reclamate, până la soluționarea reclamației. Clienții vor depozita produsele reclamate cu respectarea instrucțiunilor de păstrare aferente produselor și, în toate cazurile, corespunzător cu specificul produselor astfel încât să nu apară daune suplimentare asupra acestor produse și să se prevină degradarea lor.

Dacă produsele reclamate sunt utilizate de Client sau dacă acestea nu au fost depozitate sau conservate în mod corespunzător, Clientul acceptă respingerea reclamației formulate, iar produsele vor fi considerate drept corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

VII. Obligații ale Clientilor

Clientii au obligația de a achita prețul produselor comandate, la termenele și în condițiile convenite.

Clientii sunt cei responsabili in legatura cu decizia de achiziționare a produselor, scopurile achizițiilor, modul în care produsele sunt utilizate. Clientii au obligația de a analiza, in prealabil achiziției, toate elementele de orice natură pentru a se asigura că produsele corespund scopurilor lor legale.

Clientii au obligația de a utiliza, depozita și manipula produsele cu respectarea întocmai a termenelor de garanție (în special la consumabile, cerneala de orice tip), a specificațiilor tehnice/ fișelor tehnice, a recomandărilor producătorului/reprezentantului producatorului sau ale RPD, după caz, și cu respectarea întocmai a dispozițiilor legii. RPD nu are niciun fel de răspundere în legătură cu modul în care Clientii sau orice alte persoane aflate sau nu în relație cu acestia utilizează, depozitează sau manipulează produsele, ori dacă produsele corespunde sau nu cu scopurilor urmărite de Clienti.

Clientii au obligatia să asigure aclimatizarea produselor minim 24 de ore înainte de utilizare.

Clientii vor respecta toate obligațiile menționate în contractul incheiat cu RPD, cele deduse din prezenții Termeni precum și toate obligațiile ce le revin în temeiul legii.

VIII. Comunicări

Orice comunicări adresate RPD, de către Clienți, se vor efectua în forma scrisa si vor fi transmise RPD prin scrisoare recomandată cu confirmarea de primire si/sau fax si/sau e-mail, la adresa de corespondenta, numerele de fax, adresele de email indicate in sectiunea dedicata din cuprinsul site-ului www.rpd.ro.

IX. Drepturi de proprietate intelectuala

Toate drepturile de proprietate intelectuala in legatura cu site-ul www.rpd.ro apartin RPD.

X. Alte clauze

Prezentii Termeni vor putea fi modificati si/sau actualizati in timp de catre RPD.